Hei drënner fannt dir weider Dokumentatiounen zum Zürcher Bal, wéi z.B. ons Affiche, den Logo vum LSZ, an den Communiqué de Presse.
Bei Interessi un engem Interview oder un weideren Informatiounen géingen mer Iech bieden eng Email un comite@lsz.lu ze schecken.