Hei fannt dir d’Linken fir déi verschidden Ticketen:

Fir vum Studententarif kennen ze profitéiere braucht dir eng gülteg Studenten- oder Schülerkaart, déi dir op de Bal matbrénge musst. Falls dir keng gülteg Kaart virweise kënnt, musst dir d’Differenz zum normalen Ticket owes nobezuelen.